A mérési jegyzőkönyv elkészítésének szempontjai

A jegyzőkönyvnek funkciójában két jelleget kell tükröznie:
az okmány jelleget és a
didaktikai célt.

Az elsőt, - az okmány jelleget, - csupán azért hangsúlyozzuk, hogy hallgatóinkat felkészítsük a végzés után a szakmai életben való tevékenységre.

A szakmai életben készítendő jegyzőkönyvektől eltérően didaktikai célból megkívánjuk azt a többletet, hogy hallgatóink (rövid formában) bizonyítsák jegyzőkönyvükkel azt is, hogy a tananyagot elsajátították.

A gyakorlati munka két lényeges részre oszlik:

A jegyzőkönyv szerepe, hogy minden lényeges mérési és észlelési eredményt rögzítsen, amelyhez a vizsgálatot (mérést) végző személy e munkája során hozzájutott. A vizsgálati eredmények között fel kell sorolni minden olyan körülményt, amely később lényegessé válhat; olyan időpontban, amikor a mérési szituáció már megismételhetetlen, rekonstruálhatatlan, a vizsgálati anyagokat kidobták, és esetleg a műszereket javították, vagy ismételten hitelesítették.

A jegyzőkönyvnek fejezet, vagy bejegyzés formájában a következőket kell tartalmaznia:

A számításokhoz felhasznált adatok forrását közölni kell.

Különösen súlyos jegyzőkönyvi hibák:

A jegyzőkönyvben csak a Magyarországon a 2004. évi XXIX. törvénnyel módosított XLV/1990 törvény (korábban a 8/1976. MT.r.) és az MSZ 4900 által megjelölt mértékegységek szerepelhetnek, tehát: a mennyiségek SI egységei; azok engedélyezett prefixummal kiegészített változatai, és az engedélyezett rendszeren kívüli mértékegységek.
A fizikai mennyiségek neve, jele és mértékegysége az IUPAC honalpjáról ingyenesen letölthető roviditve itt olvashato

Ha valamely műszert nem a fent meghatározott egységek valamelyikében hitelesítették, közölni kell a hiteles mérési eredményt a szóban forgó (nem SI) mértékegységben, de mellette az SI körében engedélyezett mértékegységben is, és minden további adatot már így kell közölni (táblázatok, számítások).

A leszármaztatásra utaló mértékegységi formát (pl. N/m2) csak akkor kell alkalmazni, ha a tanszék ezt külön kéri. (Az adott esetben tehát Pa írandó).

Bár a számértékegyenletek egyik fő alkalmazási területe a mérési gyakorlat, helyettük mennyiségegyenleteket kell használni, és az eredményeket is így kell megadni. Ha ettől eltérünk, azt külön közöljük.

A mennyiségegyenletekre és a mennyiségekre vonatkozó előírást azért tartjuk lényegesnek, mert hallgatóink minden mérési szituációt csak egyszer, első ízben látnak.

Néhány definíció röviden

A véletlen hiba mérési bizonytalanságot okoz. Igen sok mérés esetén a mérési bizonytalanság legjobb műszaki becslése a szórás, egyes esetekben megfelel erre a célra az átlagos abszolút eltérés is.

Mért érték megadása: olyan prefixumot vagy tízes hatványkitevőt válasszunk, hogy a szám értékes része 0,1 és 999 közé essék. A szám értékes része annyi számjegyet tartalmazhat, hogy a fentiek szerint a legalacsonyabb helyi értékű jegy bizonytalanságát szemléltesse.

P1. digitális műszereknél a

p = 325,5 Pa

azt jelenti, hogy a nyomás értéke 325,4 Pa és 325,6 Pa közé esik (+- 1 digit). Ha ezt a számadatot a műszertől függetlenül, vagy az analóg műszerre vonatkozóan adjuk meg, akkor metrológiai értelmezés alapján ez azt jelenti, hogy a nyomás értéke 325,0 és 326,0 között van. Ha az utolsó számjegy bizonytalansága ettől eltér, a hibáját is meg kell adni, pl. így:

p = (325,5 + 0,4) Pa

Ha ugyanezt a nyomást pontatlanabbul ismerjük, ne írjunk 300 Pa-t, hanem alkalmazzunk hatványkitevős alakot, pl. így:

p = 3,0 102 Pa

Ez azt jelenti, hogy a nyomás 2,5.102 Pa és 3,5.102 Pa között van. Ajánlott esetleg a hatványkitevőt úgy választani, hogy háromnak egészszámú többszöröse legyen.

p = 0,30.103 Pa

vagy

p = 0,30 kPa

Táblázatok készítése: a fejlécbe ajánlatos a fizikai mennyiség MSZ 4900 szerinti jelét írni, szükség szerint indexelve. Külön rovatban tüntessék fel a mértékegységet, az alábbi példa szerint:

p1 belépési nyomás

p2 kilépési nyomás

dp nyomáskülönbség.

Sorszám
Nyomások

p1, Pa p2, Pa dp, Pa
1. 320 290 30
2. 310 320 -10
3. stb.

Táblázatban ne végezzünk átszámítást, kerekítést, vagy aritmetikai műveletet. Minden rovatban csak egy szám állhat. A fejlécbe ne írjunk összefüggést!

Grafikonok készítése: a koordináta tengelyek mellett tüntessük fel az ábrázolt mennyiség nevét vagy jelét és a mértékegységét, pl. így

armatúraáram, Ia, mA

Ne tegyük a mértékegységet szögletes zárójelbe! Az egydimenziójú fogalmak ábrázolásánál elegendő a decimális többszöröst beírni,

pl.

tömegtört, w

vagy

tömegtört, w, g/kg

Ha az ábrázolt grafikon fizikai tartalmat fejez ki, rajzoljunk folytonos vonallal közelítő függvényt a ponthalmazra (görbeillesztés becsléssel; számítással csak akkor végezzük el a görbeillesztést, ha ezt a feladat kiírása tartalmazza).

A koordináta tengelyeken szereplő fizikai mennyiségek között okozati összefüggés van. Vegyük fel a vízszintes tengelyre a független változót, illetve azt a mennyiséget, amelyet tervszerűen változtattunk a kísérlet során. A függőleges tengelyen a függő változót tüntessük fel.

Vázlatok, ábrák készítése: ábrát csak akkor készítsünk, ha azt a mérési útmutató kifejezetten előírja.

Jegyzőkönyv minta letölthető innen
Ugrás a jegyzetek címlapjára

SI mennyiségek görögül
SI mennyiségek románul